Tájékoztató visszaélés bejelentésről

Mi lehet visszaélés-bejelentés tárgya?

A visszaélés-bejelentés során az ASG Kft. vonatkozásában lehet jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt bejelenteni közvetlenül a bejelentővédelmi ügyvéd számára.

Ilyen cselekmény lehet például vagyon elleni bűncselekmények gyanúja, költségvetést károsító bűncselekmények gyanúja, korrupció-, csalás-, sikkasztás-, vesztegetés-, pénzmosás gyanúja, számvitel rendjének megsértése, zaklatás, diszkrimináció, félelemkeltő és fenyegető viselkedés, belső szabályzat megsértése, etikai kódex megsértése stb.

Ki jogosult bejelentést tenni?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

 • a foglalkoztató által foglalkoztatott személy,
 • az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 • a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, továbbá
 • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
 • a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 • a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 • a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 • a foglalkoztatóval a fentiek szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 • az a személy, akinek az előbbiek szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

Az eljárás menete, kivizsgálás:

 • Bejelentések tehetők szóban vagy írásban (telefonon: +36 30 423-0971, e-mailen: bejelentes@panasz.eu) a bejelentővédelmi ügyvéd részére (Dr. Osztovits-Papp Ágnes egyéni ügyvéd)
 • A bejelentővédelmi ügyvéd jogi tanácsadást nyújt a bejelentőnek a bejelentéssel kapcsolatban
 • Döntés a kivizsgálásról, ennek tényéről tájékoztatás 7 napon belül a bejelentő felé
 • Kivizsgálás esetén a bejelentés anonimizálása a bejelentővédelmi ügyvéd által
 • Kivizsgálás 30 napon belül főszabály szerint
 • Szükséges eljárás lefolytatása (belső ellenőrzés, de szükség esetén akár büntetőeljárás, közigazgatási eljárás, polgári peres eljárás)
 • Felek folyamatos tájékoztatása a bejelentővédelmi ügyvéd által
 • A fenti kötelezettségek teljesülését a Foglalkozás-felügyeleti hatóság ellenőrzi

A bejelentők védelme

 • Anonimitás: A bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentést a Megbízóhoz továbbítja, de a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatok tekintetében a bejelentésnek a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó (anonimizált) kivonatát küldi meg a Megbízónak, kivéve, ha a bejelentő előzetesen, írásban hozzájárult személyes adatai továbbításához.
 • Megtorlás tilalma: A bejelentő számára minden hátrányos intézkedés, amelyre a szervezet foglalkoztatottjának jogviszonyával összefüggésben a bejelentés megtétele miatt kerül sor, jogellenes, akkor is, ha egyéb esetben az jogszerűnek minősülne. Ez alatt értendő például a létszámcsökkentés, felmondás stb. Amennyiben a bejelentő a fentiek szerint hátrányos intézkedés áldozatává válik, úgy bírósági eljárást vagy foglalkozás-felügyeleti hatósági eljárást kezdeményezhet.
 • Nyilvánosság: A bejelentés nyilvánosságra hozható a bejelentő által abban az esetben, ha nem került a bejelentése érdemi elintézésre.
 • Szigorú összeférhetetlenségi szabályok a bejelentővédelmi ügyvéd személye esetén.

Tehát amennyiben a fentiek alapján bejelentést kíván tenni a bejelentővédelmi ügyvédnek, úgy azt megteheti szóban vagy írásban a korábban ismertetett elérhetőségeken. Az eljárás során az anonimitása és védelme garantált, így nem érheti Önt hátrányos intézkedés, azért mert jogszerű bejelentést tesz!

Kapcsolat
 • ASG GÉPGYÁRTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
 • 2800 Tatabánya, Mészáros u. 4.
 • +36 (34) 515-900
 • info@asg.hu

© ASG KFT 2021 - Minden jog fenntartva