ETIKAI KÓDEX

Az ASG Kft etikai kódexe tartalmazza azon alapelveket, melyeket be kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy az üzleti vállalkozásunk mindig megfeleljen a jogi követelményeknek az üzleti tisztesség maradéktalan érvényesülése mellett. Az ASG Kft. minden alkalmazottja köteles betartani a jelen iránymutatásban szereplő irányelveket, valamint annak az országnak a törvényeit, amelyben aktívan tevékenykedik.

Célja továbbá, hogy segítséget nyújtson a munkatársak számára az irányelvek betartásához, tájékoztassa a nyilvánosságot a munkatársaktól elvárható magatartásról, védje az ASG munkatársait a visszaélésekbe való bevonási kísérletektől, az önkényes munkáltatói intézkedésektől és a megalapozatlan felelősségre vonástól.

ÉRVÉNYESSÉG

A szabályozás az ASG Kft. összes saját és kölcsönzött állományba tartozó munkavállalójára vonatkozik. Minden munkavállalónak tájékozódnia kell a területén alkalmazandó szabályokról, törvényekről, előírásokról és utasításokról.

Az ASG Kft. minden saját és kölcsönzött állományába tartozó dolgozója köteles a jelen iránymutatásban szereplő irányelvek mentén működni és eljárni.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

a. Viselkedés

Minden munkavállaló ill. vezető köteles:

- betartani a területén alkalmazandó törvényeket, általános előírásokat, utasításokat, kollektív megállapodásokat, illetve magának is úgy kell ellátnia feladatait, hogy megfeleljen az azokban foglaltaknak;

- tisztelettel, igazságosan és együttműködő módon bánni munkatársaival, beosztottjaival és üzleti partnereivel;

- tudomásul venni, hogy a munkaadó nem tolerálja a szexuális zaklatást, a fizikai és verbális bántalmazást;

- szigorúan elkerülni az üzleti és magánélet közötti érdekellentéteket;

- úgy viselkedni, hogy az ne biztosítson számára jogtalan előnyöket;

- megfelelni az adatvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak;

- jelenteni jelen politika megszegését közvetlen felettesének.

b. A jogszabályoknak való megfelelés

Az ASG Kft minden alkalmazottja köteles tájékozódni a munkaterületén alkalmazandó törvényekről, előírásokról és utasításokról, amelyek kötelező érvényűek az eljáró felekre, és amelyek szerint minden munkavállaló munkahelyi tevékenysége során eljárni köteles.

c. Egyenlő bánásmód

Senkit sem érhet hátrány neme, bőrszíne, faji, nemzeti, etnikai hovatartozása, vallási, politikai vagy világnézeti meggyőződése, fogyatékossága, életkora vagy nemi identitása miatt. Mindenkinek joga van az egyenlő, udvarias és tiszteletteljes bánásmódhoz. Mások személyes méltóságát és hitét tiszteletben kell tartani. Mindez különösen igaz a munkaerő kölcsönzés, az áthelyezés vagy elbocsátás közbeni, valamint az üzleti partnerekkel szemben tanúsított eljárás- és bánásmódra is. Az ASG Kft. vállalta, hogy megakadályozza és megelőzi a munkavállalók diszkriminációját a foglalkoztatás során. Zaklatásnak minősül minden olyan cselekedet, amely célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása a fenti szempontokkal összefüggésbe hozható módon.

d. Felelősség

Minden munkavállaló személyesen felelős a munkakörére és felelősségi szintjére vonatkozó jogi, szakmai és etikai szabályok betartásáért, továbbá vezetőként azok betartatásáért is.

e. Titoktartás és adatvédelem

A munka során megismert minden adat és információ a társaság tulajdona. A munkavállaló számára ismertté vált üzleti információkat bizalmasan kell kezelni, és azokat csak a feladatok elvégzéséhez legálisan, és kizárólag a feladattal megbízott személyekkel és a feladat hatókörén belül szabad megosztani. Minden üzleti adatot bizalmasan kell kezelni. Ez kifejezetten vonatkozik az üzleti partnerekkel kötött titoktartási megállapodásokra. Az adatvédelmi törvények különösen vonatkoznak a személyes adatokra. A fenti adatokat az említett törvények szerint gyűjtjük és bizalmasan kezeljük.

TISZTESSÉGES ÜZLETI MAGATARTÁS

a. Korrupció

Tilos bármely ellenszolgáltatást (pénz, szívesség, ajándék stb.) elfogadni mások jogtalan előnyökhöz juttatása fejében. Tilos törvénytelen eszközökkel vagy módszerekkel befolyásolni másokat, akár személyes, akár üzleti jellegű érdekek érvényesítésének érdekében. Tilos mások törvénytelen cselekedeteinek támogatása.

b. Jogellenes kifizetések, ajándékok

Üzleti kapcsolatainkban nincs helye ajándék vagy szórakoztatás révén történő befolyásolásnak. Ez vonatkozik az ajándék nyújtására és az ajándék elfogadására is. Megvesztegetésellenes politikánk zéró toleranciát határoz meg. A társaság által felajánlott adományokat írásban jóvá kell hagyatni az ügyvezetővel.

c. Tisztességes és jogszerű üzleti kapcsolat a fogyasztókkal, versenytársakkal és más partnerekkel

Üzleti partnereinkkel fennálló kapcsolatainkat a magas fokú bizalom, a tisztességes eljárás, az üzleti döntések meghozatalában nagyfokú függetlenség jellemzi. Üzleti döntéseinket nem befolyásolhatják magánérdekek és személyes célok. Az üzleti partnerekkel, beszállítókkal való együttműködés kapcsán kiemelt figyelmet kell szentelni az alábbi feltételek teljesülésének:

• a jogszabályok teljes körű betartása,

• a korrupció megelőzésére irányuló intézkedések,

• az adatvédelmi szabályok betartása, a gyerekmunkára vonatkozó jogszabályok betartása,

• a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme, megőrzése,

• a munka- és környezetvédelmi szabályok betartása,

• embargószabályok betartása.

d. Érdekkonfliktusok, összeférhetetlenség

Tilos a társaság helyzetével való visszaélés és a társaság vagyonának személyes előnyök elérésére történő felhasználása. Kerülni kell minden olyan helyzetet, amely nyilvánvaló vagy valódi összeférhetetlenséghez vezethet a társasággal. Személyes előny a család, a barátok, a velük dolgozó szervezetek részére juttatott bármilyen jellegű előny is.

e. Gyermekmunka tilalma és fiatalok munkahelyi védelme

Az ASG Kft. szigorúan betartja a magyarországi és uniós törvények szerinti gyermekmunkára vonatkozó korlátozásokat ill. tilalmat: gyermekek esetében a foglalkoztatás alsó korhatára – a fiatalok számára kedvezőbb szabályok sérelme nélkül és korlátozott kivételekkel – nem lehet alacsonyabb, mint a tanköteles kor felső határa. Ipari tanulók és pályakezdők alkalmazása esetén az ASG Kft. mentorokat jelöl ki, akik segítik a fiatalok betanulását és beilleszkedését a szervezetbe, valamint felügyelik egészségük és fizikai épségük megőrzését.

f. Hiteles pénzügyi beszámoló

A társaság éves beszámolót készít, amely átlátható, pontos és valós képet ad az üzleti tranzakciókról, valamint a társaság pénzügyi és gazdasági helyzetéről.

g. Szellemi tulajdon és vagyonvédelem

Minden ASG Kft.-nél dolgozó munkavállaló felelősséggel tartozik a cég vagyonáért és tulajdonáért: a cég tárgyi tulajdonába tartozó gépeket, berendezéseket és eszközöket, valamint a céges szellemi tulajdonba tartozó adatokat, szabadalmi jogokat, védjegyeket, know-how-t minden munkavállalónknak az ASG Kft. jogos érdekeit szem előtt tartva kell kezelnie és őriznie, és a cég javára kell azokat felhasználnia. A vezetők kötelesek intézkedni a társaság eszközeivel való visszaélés megelőzése érdekében, különös tekintettel a lopásra és károkozásra nézve. A bejövő és kimenő eszköz tranzakcióknak átláthatónak, nyomon követhetően rögzítettnek és gazdaságilag elszámolhatónak kell lenniük.

h. Környezetvédelem

Az ASG Kft betartja a hatályos környezetvédelmi és technológiai előírásokat, és elősegíti az üzleti tevékenységgel együtt járó negatív környezeti hatások csökkentését szolgáló legszigorúbb előírások érvényesülését. A környezetvédelmi törvényeket, és az erre vonatkozó céges előírásokat, utasításokat és szabályokat minden dolgozónknak a napi munkavégzése során be kell tartania.

i. Felelősség alkalmazottainkért

Felelősséget vállalunk minden alkalmazottunkért. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy az ASG-ben dolgozó emberek biztonságban érezzék magukat és egészségesek maradjanak. Első a biztonság, a munkaidőre és a minimálbérre vonatkozó alkalmazandó törvények és előírások betartása, valamint a munkavállalók gyülekezési jogával kapcsolatos törvények betartása

j. Vezetői kultúra

Vezetői tevékenységünk összhangban áll az ASG Kft. értékeivel és céljaival. Vezetőink elkötelezetten tartják magukat az iránymutatásokhoz, és megkövetelik azokat beosztottjaiktól is. Értéket képviselnek számunkra, és hiszünk elkötelezett dolgozóinkban. A kölcsönösség elve mentén támogatjuk őket az egyéni és a társasági célok elérésében, valamint a közös felelősség vállalásban.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

a. Csapatmunka

Hiszünk a csapatmunkában és támogatjuk azt, mivel tudjuk, hogy a legjobb megoldások a kollégákkal és ügyfelekkel való együttműködés eredményeként születnek. A hatékony csapatmunka jó kapcsolatokat, tiszteletet és figyelmet követel, és erre buzdítjuk munkavállalóinkat.

b. Politikai tevékenység

Tilos mindenféle politikai célú felajánlás vagy költség vállalása a ASG Kft. nevében kivéve, ha a ASG Kft vezetése erre kifejezetten engedélyt ad.

c. Gazdasági bűncselekmények

Az ASG Kft-nek minimalizálnia kell a gazdasági bűncselekmények előfordulását, beleértve a pénzmosást, csalást, vesztegetést, adócsalást, korrupciót és hűtlen kezelést. Az ASG Kft. zéró toleranciát hirdet minden gazdasági bűncselekménnyel szemben. Elveink és irányelveink gazdasági bűncselekményekkel összefüggésbe hozható megsértését a rendelkezésünkre álló legszigorúbb szankciók mellett büntetjük.

d. Etikai beszámoló

Az ASG Kft rendszeres beszámolót készít a nyilvánosság számára arról, hogy etikai szempontból milyen releváns esetek történtek a ASG Kft.-nél. e. Társadalmi felelősségvállalás Az ASG Kft. támogatja a hozzá kapcsolódó helyi közösségeket és együttműködik a tevékenységében, működésében érintettekkel az alábbi területeken és témákban: környezetvédelem, sport, megváltozott munkaképességű emberek, közösségi és jótékonysági programok, mecénás tevékenység, üzleti partnerek stb.).

e. Társadalmi felelősségvállalás

Az ASG Kft. támogatja a hozzá kapcsolódó helyi közösségeket és együttműködik a tevékenységében, működésében érintettekkel az alábbi területeken és témákban: környezetvédelem, sport, megváltozott munkaképességű emberek, közösségi és jótékonysági programok, mecénás tevékenység, üzleti partnerek stb.)

f. Panasztétel

Minden munkavállaló köteles jelenteni a jelen irányelvek szerinti bármilyen eltérést a közvetlen felettesének. A munkavállaló vezetőjének vélhető érintettsége esetén az egy szinttel feljebb lévő felettes értesíthető. A bejelentők adatait és az általuk közölt információkat bizalmasan kezeljük. Senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés a jelen szabályozás hatókörén belül eső szabályszegések bejelentése miatt. A bejelentett eseteket a cégvezetés az érintett osztály, valamint a HR osztály bevonásával megvizsgálja, és tisztázásuk céljából szabályszerű kivizsgálási eljárást kezdeményez.

g. Szabályszegés szankcionálása

A jelen szabályzatban részletezett Irányelvek bármelyikét megszegő munkavállalónk megrovásban, írásbeli figyelmeztetésben vagy felmondásban részesülhet. Harmadik fél kártérítési követelése, valamint egyéb különösen súlyos szabályszegés esetében pénzbüntetés is kiszabható, ill. a munkavállaló büntetőeljárás alá vonható.

ASG Kft. képviseletében:

Fülöp Gábor András (Ügyvezető)

Tatabánya, 2023. július 28.

Kapcsolat
  • ASG GÉPGYÁRTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
  • 2800 Tatabánya, Mészáros u. 4.
  • +36 (34) 515-900
  • info@asg.hu

© ASG KFT 2021 - Minden jog fenntartva